Ở đời, không cần phải cố gιảι thích bản thân mình νới người khác: Người hiểu mình thì không cần giải thích còn kẻ không hiểu giải thích cũng bằng không

Nhân gian muôn màu, nhân sinh thì muôn dạng. Vậy nên làm người thì không nhất thiết phải giải thích bản thân mình cho người khác.Bởi người hiểu mình thì không cần giải thích, còn kẻ không hiểu thì giải thích cũng bằng không. Chuyện… Read More